VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP V TOMTO INTERNETOVOM OBCHODE

1) Všeobecné ustanovenia

Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) Objednanie tovaru a služieb

2a) Podmienky objednávania a dodania tovaru z nášho elektronického shopu:
Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcimi daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak to je pre daný druh tovaru obvyklé.
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
Ceny, obrázky a informácie v našom elektronickom obchode sú informatívne a nezáväzné. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

2b) Podmienky objednávania a dodania tovaru na objednávku:
– Zadanie presnej špecifikácie tovaru podľa ponuky výrobcu PRS Guitars
– Po zadaní objednávky bude vystavená preddavková faktúra na sumu 70% z ceny tovaru. Po úhrade je zaslaná objednávka do výroby.
– Doba výroby po zadaní objednávky je 2 až 6 mesiacov.

3) Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať.

4) Zruženie objednávky

Každú objednávku môžete do 24 hodin zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

5) Balné, poštovné a dopravné

Objednaný tovar Vám zašleme poštou alebo kuriérom. Pre Slovensko platí doprava zdarma pri nákupe, resp. hodnote objednávky spolu, prípadne kumuláciou objednávok odosielaných naraz nad 49,-EUR s DPH. Do hodnoty objednavky/objednávok odosielaných naraz je poplatok (doprava,balne) 4,98-EUR s DPH. Pri nadrozmerných zásielkách alebo zásielkách s väčšou váhou si vyhradzujeme právo účtovať aj prepravu avšak po vopred písomnom potvrdení a informovaní zákaznika. Je možné zvoliť aj iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácií jednotlivej objednávky.

6) Platobné podmienky

Momentálne je možné u nás platiť za tovar a služby nasledovnými spôsobmi:
– vopred na účet
– v hotovosti na predajni
– platobnou bránou PayPal
– dobierkou – dobierka je účtovaná poplatkom 3,- EUR s DPH

7) Dodacia lehota

Dodacia lehota je od 0-30 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr o tom informovať.

8) Výmena tovaru

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar do 7 prac.dní vymeníme za iný druh, ktorý máme práve skladom. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu predajne. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci. Tovar nesmie byt nijako poškodený, nesmie vykazovať známky použitia, musí obsahovať kompletné balenie (krabice, letáky, CD, nálepky, šnúry atd.) a pokiaľ je tovar balený v ochrannej fólii tak táto nesmie byt tiež nijakým spôsobom poškodená.

9) Odstúpenie od zmluvy

(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia písomnej informácie podľa § 7 ods. 1 písm. d). Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
(2) Spotrebiteľ v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.
(3) Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy pri zohľadnení nákladov, ktoré vynaložil na poskytnutie služby.

10) Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť našej firme a taktiež na mieste pri prevzatí tovaru kuriérovi,či pošte. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme, avšak každý balík je poistený na sumu min. hodnoty zásielky.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka se nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním, opotrebením
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (ne na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu a kontakty
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (kópia)

11) Reklamačný poriadok – Občiansky zákonník

Zodpovednosť za vady predanej veci
§ 619
(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach
nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu
nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
(2) Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa
vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

§ 620
(1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom
vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
(2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však
kratšej než 12 mesiacov.
(3) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy
záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej
súčiastky veci.
(4) Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).Ak to
povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
(5) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť
záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky
a rozsah tejto záruky.

§ 621
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný
podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ
kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas
poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

§ 622
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúcimôže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti
veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo
závažnosť vady.
(3) Predávajúcimôže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec
bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú
kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po
oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

§ 624
Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má
kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

§ 625
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však
v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je vmieste predávajúceho alebo vmieste pre
kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.
Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji vecimedzi
predávajúcim a kupujúcim.

§ 626
(1) Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili
v záručnej dobe.
(2) Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň
nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
(3) Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov
odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli podľa
§ 620 ods. 2.
§ 627

(1) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol
povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie
o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
(2) Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde
k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku, teda od dňa prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme priebežne informovať o stave reklamácie.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú okamžitú platnosť. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.
Posledná aktualizácia: 05. január 2013. Copyright © 2007-2013 PRS.sk