Home PageOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenia
1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je JUDr. Jaroslav Belka, s.r.o. , DIČ 2120755956 so sídlom na Poľnohospodárskej ul. č. 36, 821 07 Bratislava (ďalej len: „správca“).
2. Kontaktné údaje správcu sú
adresa: Poľnohospodárska ul. č. 36, 821 07 Bratislava
email: belka@belka.sk
telefón: 0903 165 076 / 0915 118 114
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacej zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identite tejto fyzickej osoby.
4. Správca nemenoval / menoval poverenca pro ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi poverenca sú:

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
• plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
• oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu ( hlavne pre zasielanie obchodných oznamov a newslettrov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
2. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných oznamov a newslettrov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 3 ods. 2 Vyhl. NBÚ č. 136/2009 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku.
3. Účelom spracovania osobných údajov je
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešne vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným predpokladom pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
• zasielanie obchodných oznamov a ponuky ďalších marketingových aktivít.
4. Zo strany správcu nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým to spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV.
Doba uchovávania údajov
1. Správca uchováva osobné údaje
• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
• po dobu, až je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie ……. rokov, ak sú osobné údaje spracovávane na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
• podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciou platieb na základe zmluvy,
• zaisťujúce služby prevádzkou e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
• zaisťujúce marketingové služby.
2. Správca nemá / má v úmysle odovzdať osobní údaje do tretích krajín (do krajín mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI.
Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
• právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade na obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
• právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne nebo elektronicky na adresu nebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečení úložisku dát a úložisku osobných údajov v listinnej podobe, najmä …
3. Správca vyhlasuje, že k osobný údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.mája 2018.